The Book of the Right Way of Laozi – 13

13

Favour scares me just the same as disgrace. Life is suffering.
Why do I say that favour scares me just the same as disgrace?
Because favour can be revoked. Therefore, favour scares me just the same as disgrace.
The loss of favour scares me just the same. Truly, I repeat that favour scares me just the same as disgrace.
Why do I say that life is suffering?
I suffer because I exist.
Because I exist
I aspire to transcend existence.
Why do I suffer?
Because that is the nature of existence.
Truly, I am involved in existence.
Because I am involved in existence,
Truly, I seem to be subject to existence.

老子:  「道 德 經」 :  第 十 三 章

寵 辱 若 驚, 貴 大 患 若 身 。    何 謂 寵 辱 若 驚 。
寵 為 下 ,得 之 若 驚 , 失 之 若 驚 , 是 謂 寵 辱 若 驚 。    何 謂 貴 大 患 若 身 。
吾 所 以 有大 患 者 , 為 吾 有 身 ,
及 吾 無 身, 吾 有 何 患 。    故 貴 以 身 為 天 下 , 若 可 寄 天 下 ﹔
愛 以 身 為天 下 , 若 可 托 天 下 。

Advertisements